Syrebristen påverkar fisk och fiske på ett ytterst påtagligt sätt, något som vi är väl medvetna om med exemplet torsken i Östersjön. Andra viktiga arter som pekas ut som särskilt hotade är svärdfisk och tonfisk.

Fram till år 2100 räknar IUCN med att världshaven kommer att ha förlorat mellan tre och fyra procent av sina syrereserver. De största syreförlusterna väntas drabba marint liv mellan havsytan och 1 000 meters djup, den del av havet där den biologiska mångfalden är som störst.