Värdefulla havsområden måste skyddas på ett bra sätt för att bevara biologisk mångfald och livsmiljöer. Det är alla överens om. Men svårigheterna är ofta stora.

Att utropa ett område som skyddat är bara första steget. Verksamhet som påverkar mångfald eller livsmiljöer måste också förhindras eller begränsas. Det måste tas också tas fram förvaltningsplaner och finnas resurser till uppföljning och tillsyn.

Det är dessa senare delar som WWF påpekar saknas. Sverige har skyddat mer än 13 procent av havsytan, men knappt 6 procent har förvaltningsplaner i nuläget, och endast 2 procent av Europas hav har ett fullvärdigt skydd.

- Jag tycker att rapporten illustrerar problemet med att hänga upp skyddet av havsmiljön på att vi ska skydda en viss andel av havet, säger marinekologen Sofia Wikström vid Stockholms universitet.
- Det har varit ett stort fokus på att vi ska skydda 10 procent av havsmiljön, och det målet är uppnått på EU-nivå. Men det är som WWF påvisar, ganska oklart hur det här skyddet egentligen bidrar till att uppnå det viktigare målet om att skydda arter och livsmiljöer i havet.