Ett internationellt forskarteam har studerat knölvalar utanför Madagaskar och Gabon, två platser separerade av hela den afrikanska kontinenten. Forskarna analyserade valarnas sång och bröt ned den till enskilda ljud, fraser (sekvenser av ljud) och teman (hela sånger bestående av sammansatta fraser).

Under fem år (2001-2005) såg de hur valar från de olika bestånden lånade delar eller hela sånger ur varandras repertoar. Forskarna konstaterar att de skilda valpopulationerna förmodligen snappat upp varandras sånger när de mötts i jakt på föda. Denna slutsats backas upp av att man även hittat genetiska bevis för att utbyte skett mellan de olika populationerna.

Alla knölvalar inom en population sjunger samma sång, och med tiden byggs sången ut med nya fraser och blir allt mer komplex. Nyligen visade dock en annan studie med forskare från University of Queensland att knölvalspopulationer med jämna perioder genomgår en slags "kulturell revolution".

Forskarna fann att knölvalshanarna från Australiens östra bestånd med några års mellanrum plockar upp en helt ny och betydligt enklare sång från det västra beståndet. Efter en tid har denna nya sång spridit sig och helt ersatt den gamla sången.

Varför de nya sångerna som sprids alltid är enklare i sin sammansättning har forskarna ännu inget tydligt svar på, men en förklaring kan ligga i valarnas begränsade inlärningsförmåga.