Björnöfjärden ligger vid Ingarö i Stockholms skärgård och var kraftigt övergödd. Efter sju år med åtgärder är resultaten tydliga: övergödningen har minskat, mängden växtplankton har halverats och siktdjupet ökat. Bottenvegetationen breder ut sig och syresituationen i bottenvattnet har förbättrats. Fisk och bottendjur börjar återvända till de djupare delarna av viken.

— Syftet med hela projektet var att visa att det med rätt åtgärder på rätt plats faktiskt går att återfå en god ekologisk status i kustvikar, säger forskaren och projektledaren Linda Kumblad. För att lyckas måste man ha också ha lokalbefolkningen med sig. De kringboendes motivation ökade när de började se positiva effekter, så ett råd är att fokusera åtgärdsarbetet i mindre och avgränsade områden där man relativt snabbt får resultat.

Levande kust är ett demonstrationsprojekt som har dokumenterats i en Vitbok så att projektets resultat och erfarenheter kan bidra till att åtgärderna genomförs på fler platser runt Östersjön. Skulle landåtgärderna genomföras fullt ut längs Sveriges Östersjökust, skulle läckaget av fosfor från land kunna minskas med omkring 200 ton per år. Det motsvarar nästan hälften av Sveriges åtagande enligt HELCOMs åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan.