Målet för projektet är att kunna analysera så många av jordens mikrobiella samhällen som möjligt för att öka förståelsen för mikroorganismer.

– Vi vill undersöka vilka processer mikroorganismer är inblandade i och vad som styr deras utveckling i en föränderlig omgivning, säger Stefan Hulth från Göteborgs universitet, som är en av de 300 medförfattarna till forskningsartikeln i Nature.

Hans forskargrupp har bidragit till studien med prover från ytsediment i en vik i Gullmarsfjorden. De har undersökt kopplingen mellan biogeokemiska processer och det bakteriella samhällets sammansättning, mångfald och funktion i det marina ekosystemet.

– ”Snälla” mikroorganismer kontrollerar genom sin närvaro och aktivitet balansen mellan exempelvis fotosyntes och nedbrytning av organiskt material. Det är denna nettoeffekt som huvudsakligen avgör om grunda solbelysta kustområden utgör en källa eller sänka av koldioxid, syre och närsalter, säger Stefan Hulth.

Hittills har över 27 000 prover samlats in från olika miljöer runt om i världen och resultaten har förts in i en global databas. Målet är att databasen i framtiden ska innefatta majoriteten av alla bakterier som finns på jorden.