Man vet sedan tidigare att tillgången på föda, konkurrens inom eller mellan arter, samt predation från rovfiskar påverkar en arts storleksstruktur. I ett ekologiskt sammanhang har kroppsstorlek en viktig betydelse för vilka krav en individ har på sin omgivning, både en individs förmåga att äta och dess krav på miljön beror på hur stor den är – större individer behöver mer mat än mindre.

I den nya studien, som är gjord av forskare från SLU och University of Washington, har man studerat hur kroppsstorlek och temperatur tillsammans styr ämnesomsättningen hos 20 fiskarter. Resultaten har man kombinerat med en storleksstrukturerad modell, byggd utifrån experiment på den vanliga fiskarten mört. Hos växelvarma djur som fiskar varierar kroppstemperaturen, och därmed de biologiska processerna, med omgivningens temperatur. Varmare omgivning leder ofta till att sådana djur växer fortare, men de blir inte lika stora.

Studien visar att om temperaturen i vattnet stiger så påverkas individer i en population olika, beroende på deras kroppsstorlek. Enligt forskarnas modell kan det leda att storleksstrukturen och dynamiken i populationen förändras.
- Uppvärmning kan leda till helt olika konsekvenser för fiskpopulationer. Mängden fisk kan öka i vissa i populationer men minska i andra till följd av uppvärmning, och populationerna kan domineras av antingen små eller stora individer, beroende på att olika stora individer både konkurrerar med varandra och skiljer sig åt i hur de påverkas av temperatur, säger Max Lindmark, huvudförfattare till studien och doktorand vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Forskarna lyfter fram hur viktigt det är att ta hänsyn till variation i kroppsstorlek inom arter för att förstå hur de kommer att påverkas av varmare vatten. I ett större perspektiv kan denna effekt av en temperaturhöjning ge konsekvenser för akvatiska näringsvävar, till exempel genom att påverka hur olika arter samexisterar eller hur högt fisketryck en art tål.