Sex år i rad har man sett att ejderstammen inte lyckats producera tillräckligt med ungar. Nu har forskare från Statens veterinärmedicinska anstalt och Stockholms universitet kopplat problemet till brist på vitamin B1, tiamin.

Förutom att ejdrarna lägger färre antal ägg, så har man även kunnat kopplat tiaminbristen till en oförmåga att dyka, samt till en hjärnskada som är typisk för tiaminbrist.
— Beteendeförändringar och fysisk svaghet gör att ejderungarna blir ett lätt byte för trutar och andra rovfåglar, säger Torsten Mörner, som lett undersökningen.

Första gången som man med kemiska och biokemiska metoder kunde påvisa tiaminbrist hos fåglar var 2009. Man har dock noterat typiska symptom på tiaminbrist på fåglar i fält så tidigt som 1972. I den nya undersökningen har man påvisat tiaminbristen genom att analysera lever och hjärna hos ejderungar som man samlat in i Blekinge skärgård. Man såg också att behandling med tiamin kunde rädda ett stort antal ungar från att dö.

Förra året visade forskargruppen att just brist på tiamin är en vitt spridd dödsorsak hos vilda djur på norra halvklotet, bland annat hos flera fiskarter, samt hos blåmussla som är ejderns viktigaste föda.
— Vi kan idag inte utesluta att tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter, säger forskarna. Denna förlust av biologisk mångfald har av andra forskare utpekats som det just nu allvarligaste hotet mot livet på jorden.