Ett varmare klimat väntas leda till att mängden älvvatten som rinner ut vid kusterna kommer att öka för stora regioner på norra halvklotet, inklusive östersjön. Forskning vid Umeå universitet och SLU visar att detta kan orsaka upp till sju gånger ökad halt av giftigt metylkvicksilver i djurplankton.

Orsaken är att basen i näringskedjan kommer att ändras. Växtplankton kommer att missgynnas medan bakterier gynnas. En näringskedja baserad på bakterier leder till fler möjliga steg för metylkvicksilver att anrikas innan det når djurplankton och fisk.

– Vår studie visar att en ökning på 15-20 procent av mängden organiskt material i vattenmassan kan leda till att halterna metylkvicksilver ökar två till sju gånger i djurplankton, säger Erik Björn.

Experimenten som ligger till grund för studien har gjorts vid Umeå marina forskningscentrums så kallade mesokosmanläggning. Anläggningen består av tolv stora cylindrar som fyllts med bottensediment och havsvatten, och där förhållandena kunnat styras in i minsta detalj vad gäller temperatur, ljus och tillsatser av ämnen.