Projektet 8-fjordar är ett samarbete mellan fem kommuner och många andra intressesenter. åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med de nationella miljömålen; ett hav i balans och en levande kust och skärgård. Projektet valdes 2014 ut som svenskt pilotområde för ekosystemansatsen av Havs- och vattenmyndigheten.

– 8-fjordar kan vara det första området i Europa där ekosystemansatsen inom fiskförvaltning tillämpas fullt ut. Här har intressenter och allmänheten mer att säga till om än i andra kustområden i Sverige och Europa, säger Andreas Bryhn, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU och en av författarna till studien.

8-fjordssamarbetet omfattar även andra fjordmiljöfrågor som ålgräsängar, vandringsvägar och lekområden för öring, vattenkvalitet, övergödning, nedskräpning, miljögifter och rovdjur . Ambitionen är också att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv med bland annat turism och musselodlingar, vilka gynnas av fjordekosystem i balans.