Regeringen förstärker anslaget för skydd av marin miljö med ytterligare 15 miljoner kronor för 2017. Pengarna går till Havs- och vattenmyndigheten och ska användas till att kartera och undersöka marina miljöer samt till länsstyrelsernas arbete med att ta fram underlag för beslut. "En bra satsning" säger marinekolog Sofia Wikström. "Sådan kunskap är en förutsättning för att skyddet verkligen ska ge en positiv effekt på den biologiska mångfalden i havet" En riktad insats ska också göras för att kartlägga PFAS i miljön, där användningen av den typen av mycket stabila kemikalier är något som oroar många forskare inom miljökemi. "Man kan dock fråga sig hur många gånger man ska göra denna typ av inventeringar", påpekar miljökemist Emma Undeman. "De vetenskapliga bevisen för att denna grupp av ämnen inte ska släppas ut i miljön bör redan anses vara tillräckliga. Fokus borde ligga på att införa skarpare lagstiftning som förbjuder all icke-nödvändig användning. Regeringen har tidigare konstaterat att försiktighetsprincipen är viktig men sällan får genomslag. Här har de chansen."