Effekterna av klimatförändringarna kommer i östersjön att bli som allra störst i Bottenviken. Både nederbörd och tillrinning till havet från älvarna kommer att öka, och därigenom även mängden organiskt material i kustzonen. Detta kommer att gynna bakterierna, samtidigt som växtplankton kommer att missgynnas av konkurrens om näring med bakterierna och av försämrade ljusförhållanden i vattnet. I slutändan kommer det att leda till en mindre effektiv födoväv och minskad fiskproduktion. Inom forskningsprogrammet EcoChange har klimatförändringarnas effekter på den marina födoväven studerats.