Landsbygdsprogrammets miljöstöd har gått till en rad olika åtgärder, där anläggande av våtmarker visar sig vara en av de mest effektiva sätten att minska näringsläckaget från jordbruk. I en ny rapport visas dock att inte alla åtgärder haft avsedd effekt. Förvånansvärt nog har anläggandet av skyddszoner visat sig ge en svag ökning av kväveläckaget istället för en minskning. även stödet till ekologisk odling och till anläggande av naturbetesmarker har haft en negativ effekt på näringsläckaget.