I den senaste utvärderingen av miljökvalitetsmålen konstaterades att 14 av 16 mål inte kommer att nås med dagens förutsättningar. Vi måste bli bättre på att fånga upp nya miljöhot och förstå kopplingarna mellan ekosystemets olika delar för att kunna fördela resurserna rätt och sätta in de mest effektiva åtgärderna. En fungerande miljöövervakning är förutsättningen för detta, säger Elisabeth Sahlsten, på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten. Idag släpps rapporten Havet 2015/2016, som rapporterar från den marina miljöövervakningen av tillståndet.