En av de allra viktigaste processerna just nu är det pågående arbetet med att utforma Sveriges nya livsmedelsstrategi. I den fastläggs visionerna och målen för jordbruket fram till år 2030. Syftet är att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, med utgångspunkt i Sveriges sexton miljömål. För närvarande tycks dock den svenska regeringen mest vilja diskutera produktivitet, utan att knyta an till miljömålen. Ur ett östersjöperspektiv är det en farlig väg att gå. Det säger Annika Svanbäck och Michelle McCrackin, bägge två forskare vid Stockholms universitets östersjöcentrum. Att öka produktiviteten inom jordbruket leder inte per automatik till bättre lönsamhet. ökad produktivitet kan också leda till kraftigare miljöbelastning, särskilt om effektiviseringen sker genom exempelvis intensifierat jordbruk, högre koncentrationer av djur och mer ensidiga växtföljder. När produktivitetsökningar drivs med sådana metoder ökar riskerna för näringsläckage från jordbruket.