15-20 procent av Sveriges hamnar erbjuder idag elanslutning till anlöpande fartyg, men av omkring 80.000 anlöp varje år så tros bara ett fåtal koppla in sig till landström. Tanken med att erbjuda landström i hamnar är att minska föroreningar, klimatpåverkan och buller. En anledning till att så få kopplar upp sig kan vara att det fortfarande saknas en gemensam standard för själva anslutningen. Idag är det framför allt färjor i linjetrafik som drar nytta av landström.