Fartyg i östersjön får av miljöskäl inte släppa ut mer än 0,1 procent svaveloxider i avgaserna. För att sänka halten svaveloxider i utsläppen har vissa redare valt att installerat reningsverk ombord i form av så kallade skrubbrar. Dessa tvättar avgaserna rena från svavel, men kan i sig orsaka skador på miljön. Ingen vet exakt vad det här tvättvattnet innehåller eller vilken påverkan det kan ha på den marina miljön.