Genom att regelbundet underhålla ett dike och ta bort sediment minskar fosforbelastningen och därmed övergödningen nedströms. Irländska forskare har visat att det är viktigt för vattenkvaliteten nedströms att man behåller dikenas förmåga att fånga finsediment. För att åstadkomma det behöver dikena rensas regelbundet.