Fritidsfiskets inverkan på ekosystemen behöver kartläggas bättre menar SLU och Havs- och vattenmyndigheten, och har ett förslag på hur denna kunskapslucka ska täppas till. Bland annat föreslås fördjupade studier i några områden där fritidsfisket tros ha betydelse för fiskbestånd och ekosystem. Fritidsfisket anses vara både en mycket värdefull fritidssysselsättning och en viktig ekonomisk motor. Till detta kan läggas ett betydande konsumtionsvärde hos den fångade fisken.