Länsstyrelserna i norr ska tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) inventera fiberbankar och fiberrika sediment i norra Sveriges kust. Långa tiders utsläpp av förorenade träfibrer från massa- och pappersindustri orsakar problem med förhöjda gifthalter i fisk och andra organismer. Projektet ”Fiberbankar i Norrland - FIN” handlar om att bättre förstå utbredning och egenskaper hos olika fiberbankar, vilket är ett första steg mot en eventuell sanering av dessa områden.