Stora bestånd av skarpsill och spigg påverkar mängden växt- och djurplankton och minskar mängden rovfisk. Avsaknad av rovfisk kan orsaka symptom på övergödning. Fisken har stor påverkan på miljön och samarbetet mellan fiskeri- och miljöförvaltning bör därför utvecklas. Det är några slutsatser från det så kallade ”Skarpsillsprojektet” där man undersökt relationerna mellan rovfiskar, bytesfiskar och andra delar av ekosystemet.