Saneringen av Valdemarsviken har stoppats med omedelbar verkan av länsstyrelsen i östergötland. Viken är förorenad av giftigt krom från tidigare garveriverksamhet, och projektet syftade till att få bort de giftiga sedimenten. Muddringen har dock orsakat alarmerande höga halter av krom i vattenmassan.