Västernorrlands län har från 1800-talets mitt fram till 1900-talets senare hälft, haft en omfattande skogsindustri. Denna industri lämnade förorenade områden efter sig. På uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland har Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, undersökt föroreningarna på havsbottnen.