Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att utreda hur Sveriges behov av fartyg för forskning och miljöövervakning ska tillgodoses. Utredningen ska redovisas senast den 15 december 2012. Havs- och vattenmyndigheten ser detta som ett viktigt steg för att säkra miljöövervakningen av våra hav.