I slutet av 2000-talet kommer temperaturen att vara högre och salthalten lägre i östersjön än någon gång tidigare sedan 1850. Utan åtgärder som mildrar kilmatförändringarna kan följderna för den marina miljön bli stora. Ett tvärvetenskapligt projekt har studerat effekterna.