Många fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet har dåliga system för rening av sitt använda vatten. Det vill man förändra inom Emåns avrinningsområde. Syftet är att minska både övergödning och risken för spridning av olika föroreningar i Emån och så småningom östersjön.