Att odla blåmusslor för att minska kväve- och fosforhalterna i östersjöns kustvatten visar sig vara alltför dyrt och tekniskt komplicerat. Två försök att odla musslor har gjorts, men nu läggs försöken ner.