Miljökvalitetsnormer är ett verktyg för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Men i dagsläget råder oenighet om hur lagstiftningen på det här området ska tillämpas. För att reda ut detta har Havsmiljöinstitutet beviljats 15 miljoner kronor.