Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är ett världsunikt marint naturlandskap – dess like finns inte någon annanstans i världen. Borde inte politiker och beslutsfattare värdesätta detta högt? Det är just nu ett för stort tryck på Stockholms skärgård. Den planering som finns för landområden saknas i princip till havs, där istället ”vilda västern”-lagar gäller.

Denna rapport visar på hur de näringar och faktorer som tar havsområden i anspråk har en påverkan på den marina miljön i Stockholms län. Rapporten identifierar hot mot havets ekosystem och på vilket sätt havsförvaltning och planering av havet kan förbättras och effektiviseras för att säkra en fungerade blå ekonomi och naturliga havsmiljöer i framtiden. Rapporten pekar på att stora värden i skärgården riskerar att försvinna för ett kortsiktigt tänkande där för många parallella intressen konkurrerar om skärgården. Sjöfart, friluftsliv, vindkraft, exploatering av kusten som infrastruktur i form av sjöfartsleder, vägbyggen, byggande av bostäder och nya marinor, fiske och vindkraftparker – alla vill exploatera skärgården samtidigt.

Självklart har vi ett ansvar att förvalta denna fantastiska skatt bättre så att skärgården också finns kvar för framtida generationer. Med ett aktivt ledarskap kan Stockholm bli en föregångsregion för Sverige, Europa och världen; en levande havs- och skärgård, myllrande med biologisk mångfald och liv, en mångfald av ekosystemtjänster, en fungerande hållbar blå ekonomi med stora sociala och ekonomiska fördelar som säkrar välmående och sysselsättning för framtiden.