Fiskguiden ges ut för elfte gången och är en del av WWFs arbete med att verka för ett mer långsiktigt hållbart fiske. Arbetet koordineras av WWF i 18 länder och konsumentguiderna ges ut på ett 15-tal språk.

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier; hur bestånden mår, fiskets effekter på ekosystemet samt om om kontrollen och förvaltningen är hållbar. För odlade arter bedöms även fodrets ursprung och odlingens påverkan på omgivande miljö.

I botten för Fiskguidens bedömningar ligger bland annat rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES, artstatus enligt Artdatabanken och Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Det är framför allt Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet som står för datainsamlingen i Sverige.