Det är av stor vikt att få fram bättre underlag om vilka invasiva främmande arter (IAS) som förekommer i våra svenska havsområden och då främst i de områden som är mest utsatta för introduktion och spridning av IAS. Målet är att data från de undersökningar som beskrivs i rapporten ska kunna användas för övervakning enligt kraven som ställs genom EU-förordningen om IAS och havsmiljödirektivet.