Gapet är stort mellan miljömål och miljötillstånd i Östersjön. De omfattande insatser som görs av offentliga institutioner, näringsliv och allmänhet räcker inte. Samtidigt finns ett stort och växande engagemang från många politiker, företagare och enskilda för att stärka havsmiljöarbetet. Ett stort forskningsprojekt har undersökt arbetet med fem miljöproblem och miljörisker i Östersjön: oljeutsläpp, överfiske, främmande invasiva arter, spridning av farliga kemikalier och övergödning. Vi har granskat dessa fem miljöproblem, men också tvärgående frågor som rör institutioner och regelverk, osäkerhet och konflikter, samt kommunikation och delaktighet. Slutsatserna summeras nu i denna bok. Boken ger en fördjupad analys av de utmaningar och möjligheter som är kopplade till hanterandet av olika miljöproblem i Östersjön. Den ger en omfattande tvärvetenskaplig analys av hur man ska åstadkomma en hållbar styrning av Östersjöns ekosystem. Den inkluderar uppdaterade beskrivningar och analyser av miljöförvaltningen kopplade till olika viktiga miljöproblem och drar slutsatser om viktiga utmaningar och möjliga sätt att förbättra miljöförvaltning, interaktionen mellan vetenskap och politik liksom kommunikation och delaktighet. Alla bokens olika kapitel går att ladda ner.