Havs- och vattenmyndigheten har i samråd med Statens jordbruksverk tagit fram en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015. Sedan den 1 januari 2014 gäller en ny gemensam fiskeripolitik inom EU. Reformen har medfört betydande förändringar i såväl förvaltningsfrågor som arbetssätt. Under 2015 har detta fått tydligt genomslag vilket bl.a. kan noteras i arbetet inom de regionala processerna för Västerhavet (Scheveningen) och Östersjön (BALTFISH) och det successiva införandet av en landningsskyldighet inom EU.