Inventeringar från 1975 och framåt visar att antalet häckande kustfåglar minskat med hälften i en del av Norrtälje kommuns skärgård. Framför allt är det en kraftig nedgång i antalet ejdrar som kunnat registreras, men även svärtan har drabbats. Länsstyrelsen i Stockholms län genomför fågelinventeringar som ett led i övervakningen av miljötillståndet i länet. Denna inventering är en uppföljning av äldre inventeringar i Norrtälje kommuns skärgård som genomfördes 1975, 2000 och 2013. Inventeringen är även en förstudie till ett nytt inventeringsprogram för kustfåglar i länet. Olika inventeringsmetoder testas och diskuteras därför i rapporten.