Rapporten ska ge läsaren en översiktlig bild av de behov av övervakning som finns. Förutom de krav som redan ställs på en effektiv miljöövervakning, ställer uppföljning och utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen och dess preciseringar, samt andra kravställare, främst EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv, delvis nya krav på en anpassning av den nationella miljöövervakningen. Rapporten presenterar de delprogram som ingår i de båda programområdena Sötvatten och Kust och hav, samt en beskrivning av den fortsatta revideringen av miljöövervakningen som planeras de kommande åren.