Syftet med rapporten är att beskriva nuläget för Bottniska viken från kustzonen till och med svensk ekonomisk zon. Rapporten ska ses som ett kunskapsunderlag och ger en bild över Bottniska vikens ekosystem och tillstånd, hur havet används idag samt vilken planerad användning det finns.