Miljöövervakning omfattar långsiktiga och återkommande studier, där tillstånd, trender, effekter och processer i den yttre miljön följs. Största förändringen de närmaste åren kommer ske inom programområdet Kust och hav. Länsstyrelsen kommer framöver endast bekosta den ena av de två provtagningsplatserna inom Frekvent pelagial övervakning samt minska provtagningsfrekvensen för vissa variabler. SLU har aviserat att de har för avsikt att lägga ner provtagningen av kustfisket i Råneå. Om så sker kommer Länsstyrelsen att ta över kustfiskövervakningen i Råneå. Delprogrammet Makrofauna mjukbotten har utvärderats på uppdrag av HaV. Länsstyrelsen avvaktar den nationella utvärderingen innan eventuella förändringar genomförs.