Sammanställning av årlig tillförsel av fosfor och kväve till Hallands kustvatten med vattendrag och från punktkällor 1992-2013.