Rapporten redogör för resultat av inventering av fiskyngel i sex grunda vikar i Långvinds- och Harkskärsområdet, Gävleborgs län 2013. Inventeringen visar på mycket låg förekomst av yngel, framförallt när det gäller gädda men även av övriga varmvattensarter i flera av vikarna. Resultaten visar på allvarliga rekryteringsproblem för flera av de varmvattenskrävande arterna i de flesta vikarna.