Av miljöskäl finns ett behov av att minska mängden biocider i påväxthämmande färg, eftersom dessa gifter kan påverka det marina livet. I denna avhandling har åtta påväxthämmande biocider testats med avseende på påväxthämmande verkan och påverkan på det marina livet i övrigt. De målorganismer som testats är Havssallat, Ulva lactuca och mikrobiella påväxtalger. Avhandlingen har fördjupat förståelsen för vilka effekter dessa biocider har i ekosystemet.