Det görs flera försök att finna tekniska lösningar på problemet med låga syrehalter i Östersjöns bottenvatten. Ett försök med nedpumpning av syrerikt ytvatten gjordes i liten skala 2009-2011 i Lännerstasundet nära Stockholm i samarbete mellan finska och svenska forskare. Samtidigt gjordes ett liknande försök i Finland, i Sandöfjärden öster om Helsingfors.