Rapport inom forskningsprogrammet WATERS, som utvärderar de bedömningsgrunder som används för att klassificera vattenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten.