Åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark har börjat ge avsedd effekt. I flera jordbruksdominerade vattendrag i landets södra delar kan man se nedåtgående trender i både halter och transporter av kväve. För fosfor är bilden däremot mer otydlig, speciellt under det senaste decenniet.