Inom projektet har heltäckande kartor över bottenlevande alger och växter, blåmusslor samt mjukbottenfauna tagits fram med hjälp av rumslig modellering. Biologiska data (kalibreringsdata) har samlats in med hjälp av dropvideo samt sammanställts från tidigare genomförda undersökningar. Heltäckande kartor har tagits fram för prediktorvariablerna djup och olika djupderivat, salthalt, vågexponering, bottensubstrat, samt för ett antal antropogena (av människan skapade) påverkansfaktorer.