Det finns begränsade möjligheter till vindkraftetablering i Natura 2000-områden. Etablering är huvudsakligen möjlig i sådana delar av Natura 2000-området där det inte förekommer livsmiljöer eller arter som området avser skydda. I rapporten görs bedömningen att all etablering kräver tillstånd enligt miljöbalken. På grund av lagstiftningens utformning kan inga generella utpekanden av lämpliga eller olämpliga områden göras, utan en prövning måste ske i varje enskilt fall. Rapporten belyser också behovet av kunskap dels om de arter och livsmiljöer som skyddas i Natura 2000- området och dels om vindkraftens effekter på dessa arter och livsmiljöer.