Ålen och ålfisket i Sverige har, precis som i övriga Europa, minskat under en längre tid. Redan i mitten av 1970-talet publicerade Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm rapporter som inte bara visade på minskande landningar i fisket, utan även att uppvandringen av unga ålar i älvarna minskade. Trots att allt fler aspekter av ålens biologi, fiske och beståndsförvaltning kunde klarläggas över åren, fortsatte tillbakagången av beståndet.