Samspelet mellan havets djur och växter är komplext. Djurpopulationernas storlek och sammansättning kan ha stor betydelse för hur bottenvegetationen utvecklas. Påverkan kan vara direkt i form av omfattande betning från växtätare eller konkurrens om substratet. Den kan också vara indirekt när till exempel blåmusslor omsatt stora delar av växtplanktonproduktionen och frigjort de bundna närsalterna. Sedan 1990-talet har en hel del förändringar skett i de kustnära djursamhällena i norra Östersjön och i Västerhavet. Tydligast äratt mängden blåmusslor har minskat. Samtidigt har de fintrrådiga algerna ökat i båda havsområdena.