Den ekologiska statusen för mjukbottenfaunan i Egentliga Östersjön och Norra Bottenhavet-Kvarken har försämrats under de senaste 30 åren. Främst känsliga arter som vitmärlor, korvmaskar och havsborstmasken Bylgides sarsi har minskat. Sjunkande salthalt och begränsade födoresurser ses som två möjliga orsaker till den minskande biomassan och förändrade artsammansättningen. Artikeln innehåller också en samlad redogörelse för övervakningen av mjukbottenfaunan i Sverige.