Rekommendationer som anger vilka fiskar vi kan äta och hur ofta vi kan äta dem baseras på gränsvärden för halter av miljögifter i föda. Gränsvärden, även kallat bedömningsgrunder för klassificering av miljöstatus, kan också användas för att klassa halter av miljögifter i förhållande till deras miljöpåverkan. I EU:s integrerade havspolitik finns beslut om att alla vattenområden ska utvärderas i förhållande till om miljögiftshalter överskrider ämnesspecifika gränsvärden. Det är mer komplicerat än man kanske tror. Här redogörs också för utvecklingen av miljögifter i biota