Miljögifter som släpps ut i havet hamnar framförallt i sedimenten och kan påverka bottenlevande djur under lång tid. Därför är det viktigt att mäta biologiska effekter som snabbt svarar på försämringar i miljön. Att undersöka en känslig process som fortplantning hos kräftdjur och snäckor ger värdefull information om den sammanlagda giftverkan av miljögifter i sediment. Mätning av fler variabler ger bättre förståelse för orsak och verkan hos olika gifter.