Under de senaste årtiondena har den allmänna ljudnivån i våra hav ökat på grund av bland annat ökad fartygstrafik och annan industriell verksamhet som alstrar ljud. Havsbaserad vindkraft är en av de verksamheter som tillför onaturligt ljud. Den här rapporten beskriver vilket ljud och vilka ljudnivåer som Lillgrunds vindkraftspark i Öresund genererar under vattenytan. Här redovisas också den möjliga påverkan på fisk som ljudet från vindkraftparken har. Kunskapen kan användas vid planering, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsgivning för vindkraftparker till havs.